Cranio paard
Brengt de beweging en het welbevinden van je paard weer in  balans.

Algemene Voorwaarden Cranio Paard, Arine Kruyt

Cranio Paard, Arine Kruyt gevestigd te (7909 HK) Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01141513, BTW nummer: 104619430 B 03, telefoonnummer: 06-18441754, e-mailadressen: info@craniopaard.nl, craniopaard@outlook.com, website: www.craniopaard.nl

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consult: het geven van cranio-sacraaltherapie/acupressuur aan het paard (of ander dier) dan wel het intuïtief contact leggen met het paard (of ander dier), het geven van een workshop of scholing betreffende cranio-sacraaltherapie en/of diercommunicatie op verzoek van cliënt.

Overeenkomst: een overeenkomst op basis van een inspanningsverbintenis waarbij cliënt om een consult cranio-sacraaltherapie/acupressuur of diercommunicatie van het paard (of ander dier), of deelname aan een workshop/scholing verzoekt en Cranio Paard, Arine Kruyt dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van Cranio Paard, Arine Kruyt om een consult cranio-sacraaltherapie of diercommunicatie van het paard (of ander dier), of deelname aan een workshop/scholing te starten welk aanbod cliënt al dan niet stilzwijgend aanvaardt. 

Cliënt: de paardeneigenaar (eigenaar van het dier) en/of aanbieder van het paard (ander dier). 

Cranio Paard, Arine Kruyt: de eigenaar/cranio-sacraaltherapeut van Cranio Paard, Arine Kruyt 

Paard: het voor een behandeling of consult aangeboden paard of ander dier.

Workshop: het geven van een workshop of scholing betreffende cranio-sacraaltherapie en/of diercommunicatie.

Algemeen
Op alle overeenkomsten tot consult, workshop, diensten en/of levering van producten door Cranio Paard, Arine Kruyt zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cranio Paard, Arine Kruyt een aanvraag van cliënt om het paard cranio-sacraaltherapie/acupressuur of een consult diercommunicatie te geven of een workshop te volgen, accepteert dan wel een verzoek tot levering van producten of diensten anders dan een consult cranio-sacraaltherapie of diercommunicatie of workshop accepteert.

Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestiging per e-mail/telefoon van de afspraak voor een consult of levering van producten en overige diensten dan wel het starten van een consult cranio-sacraaltherapie/acupressuur of diercommunicatie of workshop. Cranio Paard, Arine Kruyt is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen.

In geval een ander dan de eigenaar een paard (of ander dier) ter beschikking stelt aan Cranio Paard, Arine Kruyt voor een consult, wordt het consult door Cranio Paard, Arine Kruyt verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om het paard ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van het paard de machtiging betwist, is hij jegens Cranio Paard, Arine Kruyt gehouden de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

Consult/Workshop/Scholing
Het consult, de workshop of scholing wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Cranio Paard, Arine Kruyt is niet verplicht tot enig specifiek consult, noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat.
Het consult cranio-sacraaltherapie/acupressuur vindt plaats op de locatie van het betreffende paard (of ander dier), het consult diercommunicatie vindt ten kantore van Cranio Paard, Arine Kruyt plaats, de workshop vindt plaats op een daarvoor aangewezen en vooraf bepaalde locatie.
Het consult van het paard (of ander dier), de workshop wordt verricht in opdracht van de cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid.
Cliënt draagt er immer zorg voor, dat een bekwaam verzorger/handler aanwezig is tijdens het consult en supervisie heeft over het betreffende paard (of ander dier). Deelname aan een workshop is uitsluitend voorbehouden aan personen met aantoonbare bekwaamheid in de omgang met paarden en een minimum leeftijd van 18 jaar.

Bij aanvang van het consult zal Cranio Paard, Arine Kruyt een korte screening uitvoeren. In geval uit deze screening een contra-indicatie blijkt dan wel Cranio Paard, Arine Kruyt geen vertrouwen in het consult heeft, is zij te allen tijde gerechtigd het consult af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt uitsluitend gehouden 50% van het consulttarief aan Cranio Paard, Arine Kruyt te voldoen.
De certificering en registratie van Cranio Paard, Arine Kruyt staat vermeld op de website van Cranio Paard, Arine Kruyt.

Afspraken voor een consult, die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd door cliënt, zullen door Cranio Paard, Arine Kruyt evenwel in rekening worden gebracht. Voor een workshop of scholing geldt, dat deelname eerst definitief is na betaling van de workshop of scholing. Bij verhindering tot zes weken voor aanvang van de workshop of scholing zal Cranio Paard, Arine Kruyt het volledige bedrag terug betalen, tot drie weken voor aanvang zal dat 50% zijn, bij minder dan drie weken van te voren blijft het volledige bedrag verschuldigd. Wel is cliënt gerechtigd een andere deelnemer (die aan de deelname-eisen voldoet) in zijn of haar plaats te laten deelnemen aan de workshop of scholing.

Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het oordeel van Cranio Paard, Arine Kruyt niet bijdragen aan het consult/de workshop of het consult/de workshop verstoren, dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.
Cranio Paard, Arine Kruyt kan te allen tijde voorafgaand aan het consult/de workshop verlangen dat cliënt een akkoordverklaring (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs) ondertekent voor het te verrichten consult/de workshop en de daaraan verbonden kosten en risico’s.

Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Cranio Paard, Arine Kruyt waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan het consult voortijdig worden beëindigd. In dat geval is Cranio Paard, Arine Kruyt in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging. Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Cranio Paard, Arine Kruyt het consult voortijdig staken, (i)indien het vertrouwen tussen Cranio Paard, Arine Kruyt en cliënt dan wel het paard (of ander dier) dermate ernstig is verstoord dat Cranio Paard, Arine Kruyt een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, (ii)Cranio Paard, Arine Kruyt zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een consult van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd, omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvol consult. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte consulten aan Cranio Paard, Arine Kruyt volledig te voldoen.

Beeld- en geluidsopnames
Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Cranio Paard, Arine Kruyt. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken. De opnames welke met toestemming van Cranio Paard, Arine Kruyt gemaakt zijn, mogen onder geen enkele voorwaarde, mits met uitdrukkelijke toestemming van Cranio Paard, Arine Kruyt, op internet verspreid dan wel gedeeld worden. Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnames door Cranio Paard, Arine Kruyt van aangeboden paard en/of cliënt zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg met cliënt.

Vergoeding en facturatie
Voor het uitvoeren van de overeenkomst is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van Cranio Paard, Arine Kruyt. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van Cranio Paard, Arine Kruyt. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en eventuele wettelijke verhogingen.
Op verzoek van cliënt kan door Cranio Paard, Arine Kruyt een raming voor de kosten worden gegeven. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek vermelde consulten/diensten en eventuele producten. Aan een kostenraming kunnen geen rechten worden ontleend daar het slechts een indicatie betreft aan de hand van de op dat moment beschikbare gegevens.
Cliënt zal de voor het consult verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van het consult dan wel levering van de producten contant en ineens of vooraf per bank of via een betaalverzoek aan Cranio Paard, Arine Kruyt voldoen. Cranio Paard, Arine Kruyt zal desgewenst een factuur voor het betreffende consult per mail toesturen.
Workshops en scholingen dienen te allen tijde vooraf per bank, dan wel contant te worden voldaan. (zie Consult/Workshop/Scholing)
Cranio Paard, Arine Kruyt is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen.
In uitzonderingsgevallen kan naar keuze van Cranio Paard, Arine Kruyt worden ingestemd met betaling via een internetbankieren app op een mobiel apparaat van cliënt waarbij cliënt zelf verantwoordelijk is voor voldoende internetbereik en batterijduur om de overboeking daadwerkelijk te kunnen voldoen.
Tevens kan naar keuze van Cranio Paard, Arine Kruyt worden ingestemd met betaling door middel van een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum. In dat geval is Cranio Paard, Arine Kruyt gerechtigd om € 3,50 aan administratiekosten in rekening te brengen die bovenop de verschuldigde vergoeding komen.
In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Cranio Paard, Arine Kruyt gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening.
Cranio Paard, Arine Kruyt is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde consultvergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting.

Vertrouwelijkheid
Cranio Paard, Arine Kruyt respecteert het vertrouwen dat cliënt stelt en belooft zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Cranio Paard, Arine Kruyt is ervan overtuigd dat de bescherming van de bevindingen uit het onderzoek en consult van cliënt en paard van groot belang is. Om kwalitatief hoogstaande en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Cranio Paard, Arine Kruyt gegevens nodig van cliënt en het paard (of ander dier).

Cranio Paard, Arine Kruyt is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen gegevens en informatie van cliënt en het paard. Het verstrekken van desbetreffende informatie en gegevens aan derden wordt uitsluitend gedaan in goed overleg met cliënt.
De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Cranio Paard, Arine Kruyt gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Cranio Paard, Arine Kruyt houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Klachten
Cliënt is verplicht om de door Cranio Paard, Arine Kruyt verrichte consult dan wel levering van producten of overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen.
Indien informatie van cliënt over het paard bewust wordt achter gehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op het verrichte consult en/of de geleverde diensten door Cranio Paard, Arine Kruyt.
Indien cliënt binnen vier weken na het verrichte consult en/of geleverde diensten een andere erkende dan wel niet erkende paramedicus het paard laat behandelen zonder overleg met Cranio Paard, Arine Kruyt, kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op het verrichte consult en/of geleverde diensten door Cranio Paard, Arine Kruyt.

Eventuele klachten over het verrichte consult, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij Cranio Paard, Arine Kruyt. Indien dit wordt nagelaten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op Cranio Paard, Arine Kruyt ter zake een tekortkoming.
Indien Cranio Paard, Arine Kruyt een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze:
- voor zover nog mogelijk, het consult of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten dan wel alsnog het product juist te leveren,
- voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming,
-
het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

Aansprakelijkheid
Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van Cranio Paard, Arine Kruyt is dat cliënt Cranio Paard, Arine Kruyt onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij Cranio Paard, Arine Kruyt voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige.

De aansprakelijkheid van Cranio Paard, Arine Kruyt uit welken hoofde dan ook is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Cranio Paard, Arine Kruyt in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Cranio Paard, Arine Kruyt meer bedragen dan € 25.000,--.

Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval wordt begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, schade door (bedrijfs)stagnatie, claims van derden en overige indirecte schade.

Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen in geval van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van Cranio Paard, Arine Kruyt. Iedere aanspraak op vergoeding van schade of overige aanspraak uit welken hoofde dan ook komt te vervallen ingeval cliënt de door Cranio Paard, Arine Kruyt voorgeschreven instructies of handelingen niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen Cranio Paard, Arine Kruyt en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de (behandel)overeenkomst zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter bij de rechtbank te Zwolle dan wel Assen.